รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

สมาคมจิตวิทยา

กิจกรรมล่าสุด

06-08-2560 ประชุมกรรมการอำนวยการ สมาคมจิตวิทยาฯ

ประกาศสมาคม

ข่าวประกาศ

ประกาศสมาคม ฯ

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคม

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาคม ฯ

 

ประกาศสำหรับต่ออายุ สมาชิกสมาคม ฯ

งานประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ

ประจำปี 2560

download poster โปสเตอประชุมวิชาการ

เจ้าภาพร่วมในการจัดงาน (Co-Host) EDUCA 2017: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู

ครั้งที่ 10 ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

อ่านต่อ

ติดต่อ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ask@thaipsy.com