รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

สมาคมจิตวิทยา

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ติดต่อ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ask@thaipsy.com