สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
สมาคมจิตวิทยา
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เลขที่ 1761 ถนน พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 เว็บไซต์: http://www.thaipsy.com อีเมล์: ask@thaipsy.com
ติดต่อ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ask@thaipsy.com