รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
สมาคมจิตวิทยา
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
กิจกรรมล่าสุด ประกาศสมาคม เอกสาร ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
ประชุมวิชาการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ "Geriatric Health Span" วันที่ 11 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
8:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุม 7R อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
ข้อบังคับสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย แก้ไข Update
รายชื่อสมาชิกที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน
รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ask@thaipsy.com