รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

สมาคมจิตวิทยา

กิจกรรมล่าสุด

ประกาศสมาคม

เอกสาร ดาวน์โหลด

ประชุมวิชาการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ "Geriatric Health Span"

วันที่ 11 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา
8:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุม 7R อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ติดต่อ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ask@thaipsy.com