รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
สมาคมจิตวิทยา
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 จิตวิทยาเป็นศาสตร์และวิชาชีพที่ถือกําเนิดขึ้นในโลกซีกตะวันตก คือ เริ่มต้นจากยุโรปแล้วไป เจริญก้าวหน้า มีวิวัฒนาการอย่างกว้างขวางในอเมริกา โดยเริ่มปฐมบทประมาณร่วมสองพันปีมาแล้ว จากแนวคิดและการแสวงหาคําตอบในเชิงปรัชญาของนักปราชญ์ชาวกรีก เกี่ยวกับเรื่องของ “จิต” ซึ่งเป็นที่มาของ คําว่า Psyche + logos (การศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ) จนต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 จิตวิทยาได้พัฒนามาเป็น การศึกษาในเชิงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบาย ทํานาย และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งแตกต่างจาก แนวคิดและวิธีการเชิงปรัชญาในสมัยดั้งเดิมคือ มีการพยายามแสวงหาและให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data) ในการเสนอคําตอบและข้อความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน ซึ่ง ตีความว่าครอบคลุม “จิต” ของมนุษย์ ในปัจจุบัน หลังจากเวลาร่วมสองพันปีของยุคแนวคิดเชิงปรัชญาและ ร่วมสองร้อยปีในฐานะศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาในโลกตะวันตกได้มีวิวัฒนาการมา เป็นศาสตร์และวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญในกิจการทุกด้านของมนุษย์และสังคม ทั้งในด้านการดําเนินชีวิต การศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรม การเมืองการปกครอง และการพัฒนาสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ในโลกซีก ตะวันตกหรือเรียกได้ว่าโลกสากล จิตวิทยาได้มีสถานะเป็นศาสตร์และวิชาชีพที่มั่นคง เข้มแข็ง และมีความโดด เด่นในการดําเนินงานตามบทบาทและพันธกิจหลักของการอธิบาย ทํานาย และควบคุม (พัฒนา) พฤติกรรม ของมนุษย์ในสังคม โดยที่ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของจิตวิทยาได้มีการบันทึกและรวบรวมไว้อย่าง เป็นระบบ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในทุกยุคทุกสมัย ทําให้บุคคลในยุคต่อๆ มาสามารถเข้าถึง ตระหนักถึงคุณค่าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (The Thai Psychological Association, T.P.A.) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2504 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้เป็น อาจารย์จิตวิทยาที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงนั้น เป็นนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2504-2506) ต่อมาศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร ผู้เป็นแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตวิทยาคนแรกของไทยได้รับหน้าที่ เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 2 มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ พ.ศ.2507 ถึง 2531 จนมาถึงรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก สมาคมฯ คนที่ 3 ปรากฏว่าในช่วงนั้นต้องมีการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมใหม่ เนื่องจากตาม ระเบียบการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพของราชการ ซึ่งขณะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบดูแลอยู่ สถานภาพ ของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้สิ้นสุดไปแล้ว นายกสมาคมคนที่ 3 ได้พยายามดําเนินการจดทะเบียน จัดตั้งสมาคมจนเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2536 แล้วจึงจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนที่4 ซึ่ง ได้แก่ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 – 2558 เป็นเวลา 22 ปี ได้มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนํา ของประเทศ คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในช่วง 8 ปีหลัง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย (มจร.) ทําหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ต่อเนื่องกันด้วยดีตลอดมา แต่เมื่อต้นปี พ.ศ.2559 เมื่อมี การเตรียมจัดงานครบรอบสถาปนาสมาคม 55 ปี ก็ได้พบหลักฐานทางราชการว่า ชื่อนายกสมาคมจิตวิทยา แห่งประเทศไทยที่เป็นทางการในเอกสารราชการยังเป็น นางประสาร มาลากุล ณ อยุธยา ผู้จดทะเบียน จัดตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2536 อยู่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุจําเป็นที่ผู้ซึ่งมีนามปรากฏเป็นทางการยัง ต้องรับผิดชอบทําหน้าที่บริหารงานและดําเนินการต่อทะเบียนสมาคมฯ ให้เรียบร้อยต่อไป ในปัจจุบัน นางประสาร มาลากุล ณ อยุธยา จึงทําหน้าที่นายกสมาคมฯ และได้ดําเนินการแต่งตั้ง กรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการกลาง และว่าที่นายกสมาคมฯ สําหรับวาระ พ.ศ.2559-2560 ครบถ้วน ตามระเบียบการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ฉบับที่จดทะเบียนไว้และใช้อยู่ใน ปัจจุบัน รองศาสตรจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ติดต่อ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ask@thaipsy.com