สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย


ค้นหามหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอน คณะจิตวิทยา

เกี่ยวกับสมาคม

กลับสู่หน้าหลัก


สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2559 -2560

 

ข้อบังคับสมาคม ฯ

ข้อบังคับฉบับเดิม (Download File)

ข้อบังคับฉบับแก้ไข ปี 2560 (Download File)

การดำเนินกิจการสมาคม ฯ

กิจการสมาคม ปี 2559 (Download File)

กิจการสมาคม ปี 2560 (Download File)

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


จิตวิทยาในฐานะเป็นศาสตร์ และวิชาชีพแห่งพฤติกรรมมนุษย์ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพของคนในสังคมยุคใหม่ให้มีสมรรถนะ พลังทุนทางจิตวิทยา และกรอบคิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญรุดหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาของโลกและสังคม
Psychology, as science and profession of human behavior, set pivotal role to enhance life quality of new age people in terms of essential competencies, psychological capital, and innovative mindset to fulfill their own potentials and mobilize the country toward sustainable progress in the dynamic changing world and society.

 


พันธกิจ (Mission)

  • เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ที่เน้นทางด้านสมรรถนะ (Competencies) พลังทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital)  กรอบแนวคิดนวัตกรรม (Innovative Mindset)  และความสุขในชีวิต (life Happiness)
  • ส่งเสริมและร่วมมือในการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาข้อความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนามนุษย์และสังคมตามแนวทางจิตวิทยา
  • เสริมสร้างเครือข่าย (Network) การศึกษาวิจัย แนวคิดและการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมให้กว้างขวาง ทั้งในวงการศึกษาและสาขาวิชาชีพโดยรวม
  • แสดงภาวะผู้นำทางความคิดและนวัตกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ และภูมิคุ้มกันความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของมนุษย์และสังคมในโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว
©สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย