สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย


ค้นหามหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอน คณะจิตวิทยา

กรรมการบริหาร

กลับสู่หน้าหลัก

กรรมการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
วาระ 2559 -2560


รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุทธยา
นายกสมาคม


พันโท สุชัย สุรพิชญ์พงศ์
ว่าที่นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ ไพบูล เทวรักษ์
อุปนายก

รองศาสตราจารย์ ดร. เรียม ศรีทอง
กรรมการกลาง


รองศาสตราจารย์ มุกดา ศรียงค์
กรรมการกลาง

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
กรรมการกลาง

 

ดร. ศักดินา บุญเปี่ยม
กรรมการกลาง

 

กวีวัจน์ จักสมศักดิ์
กรรมการกลาง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ คทวณิช
กรรมการกลาง

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เรวดี วัฒฑกโกศล
กรรมการกลาง

 

ดร. สตรีเอวา จำปารัตน์
กรรมการกลาง

 

ดร. วันทนา ปทุมอนันต์
กรรมการกลาง

 

ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ
กรรมการกลาง

 

บัณฑิต สกุลบงการ
ประชาสัมพันธ์

 

ภาสกร ตั๋นเจริญ
นายทะเบียน

 

ลินดา สุวรรณดี
สาราณียกร

 

จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน
ปฏิคม

 

แพทย์หญิง สุชีลา จิตสาโรจิตโต
เหรัญญิก

 

พันตำรวจเอก รัฐศักดิ์ รักสลาม
เลขาธิการ

 

©สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย